سلام عزیزان بنده از آیه 4 تا 10 سورۀ اسراء را برای شما انتخاب کرده ام بخوانید و عاقبت صهیونیست قضاوت کنید
سورۀ اسراء
این سوره، درمکّه نازل شده ، و111 آیه است
به نام خداوند رحمتگر مهربان
4 ودر کتاب ( آسمانی شان تورات ) به فرزاندان اسرائیل خبر دادیم که: قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد، و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی بر خواهید خاست .
5 پس آنگاه که وعدۀ ( تحقق ) نخستین آن دو فرا رسد، بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم، تا میان خانه ها (یتان برای قتل و غارت شما) به جستجو درآیند، و این تهدید تحقق یافتنی است.
6 پس ( از چندی ) دو باره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و ( تعداد ) نفرات شما را بیشتر می گردانیم .
7 اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید، و اگر بدی کنید، به خود ( بدی نمودهاید ). و چون تهدید آخر فرارسد ( بیایند ) تا شما را اندوهگین کنند و در خانه ها ( تان ) چناکه بار اول داخل شدند ( به زور ) در آیند و بر هر چه دست یافتند یکسره ( آن را ) نابود کنند.
8 امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند، و(لی) اگر (به گناه ) باز گردید (مانیز به کیفر شما) باز می گردیم، و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم.
9 قطعاً این قرآن به ( آیینی ) که خود پایدارتر است راه می نماید، و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند، مژده می دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود.
10 و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عذابی پردرد آماده کردهایم.

با آرزوی نابودی هر چه ظالم و صهیونیست انشاالله


دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 10 1387
X